Základné informácie o LPG

                                                                                                             

"Skvapalnený ropný plyn"  (Liquifield Petroleum Gas- LPG) pod týmto slovným spojením rozumieme každý produkt , ktorý sa  v podstate skladá z nasledujúcich uhlovodíkov: propán, propén  (propylén), bután, isobután, iso-butylén a butén  (butylén). V našich podmienkach je to zatiaľ zmes propán-butánu podľa  STN 65 6482.

Propán (C3H8)  je bezfarebný horľavý plyn. Je obsiahnutý v zemnom plyne. Získava sa krakovaním plynov a ropy. V zmesi s butánom sa používa na pohon motorových vozidiel.

Bután (C4H10) je ľahko skvapalniteľný plyn a so vzduchom  tvorí výbušnú zmes.  Vzniká ako vedľajší produkt pri syntetickej  výrobe benzínu.  

Propán - bután a ich zmesi sú bez farby, chuti a zápachu. V zmesi so vzduchom vytvárajú pri  príslušnej koncentrácii výbušnú zmes. V kvapalnom skupenstve sú ľahšie ako voda.